Ovoce a zelenina do škol

Podmínky užívání internetových stránek

1. Obecná ustanovení

Státní zemědělský intervenční fond tímto vydává podmínky a právní omezení užívání internetových stránek (dále jen "Podmínky") evropského projektu "Ovoce a zelenina do škol" na adrese ovocedoskol.szif.cz nebo www.ovocedoskol.szif.cz nebo mobilní aplikaci Kozel Ovozel (dále jen "Stránky").

Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají Stránky (dále jen "Uživatelé").

Provozovatelem Stránek na uvedené adrese je Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 48133981 (dále jen "Provozovatel"), který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "Autorský zákon") oprávněn sdělovat Stránky veřejnosti a vykonávat k nim majetková práva.

 

2. Užívání Stránek

Užívat Stránky jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé části) bez souhlasu Provozovatele není dovoleno. Jiné užití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem.

Přístup a užívání Stránek je bezplatné.

Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty Stránek je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv části Stránek má pouze Provozovatel.

 

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na Stránkách vycházejí z informací, které poskytuje Provozovatel a jejichž účelem je informovat zejména o činnosti Provozovatele a výkonu práv a povinností Provozovatele v rozsahu jeho působnosti dané zákonem.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na Stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na Stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které Uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Stránek.

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na internetových stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím Stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace, prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek.

Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují Uživatelé některých částí stránek (diskusní fóra, diskusní skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou. Provozovatel odpovídá za obsah informací uložených na žádost Uživatele na stránkách Provozovatele, jen mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Provozovatel není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Provozovatel vychází z předpokladu, že používání Stránek představuje ze strany Uživatele souhlas s omezením odpovědnosti Provozovatele.

 

4. Ochrana osobních údajů a přístup na Stránky

Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které poskytují Uživatelé prostřednictvím aplikace Kozel Ovozel, formulářů a dotazů ze Stránek, popř. osobní údaje jinak získané prostřednictvím Stránek, za účelem uplatnění práv a povinností, které Provozovateli vyplývají ze o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a ve znění zákona č. 85/2004 Sb., prováděcími právními předpisy ve formě nařízení vlády a dalších předpisů vymezujících působnost Provozovatele. Provozovatel zpracovává o Uživatelích adresní, identifikační, popřípadě další osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné k uplatnění práv a povinností vyplývajících z výše uvedených předpisů. Provozovatel se zavazuje zpracovávat takto poskytnuté osobní údaje podle platných předpisů na ochranu osobních údajů zejména ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.

Přístup na Stránky nebo jejich část může být ze strany Provozovatele podmíněn zadáním některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito osobními údaji nakládat v souladu s právními předpisy a těmito Podmínkami.

Provozovatel vychází z předpokladu, že poskytnutí osobních údajů Uživatele Provozovateli prostřednictvím Stránek představuje ze strany Uživatele souhlas se zpracováním těchto osobních údajů.

Aplikace Kozel Ovozel, která je publikována portály Google Play a Apple iTunes (dále jen "Aplikace"), je primárně určena školním dětem prvního stupně a proto se Provozovatel zavazuje, že bude respektovat požadavky programu Google for Families. Aplikace neshromažďuje žádná osobní data Uživatele. Data, která jsou v aplikaci použita je anonymní identifikátor hráče a přiřazená škola z veřejně dostupného rejstříku škol. Poskytovaná data jsou tedy anonymní a nelze je spojit s žádnou konkrétní osobou či subjektem.

 

5. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách, s výjimkou Podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Podmínky je oprávněn kdykoliv v budoucnu měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Podmínky používání Stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

 

Datum vydání: 1.7.2012
Datum aktualizace: 1.4.2014
Státní zemědělský intervenční fond

 

 

Použité zdroje

Seznam zdrojů k použitým textům
Není-li uvedeno jinak jsou použity obrazové materiály, které:
- pochází z fotobanky http://www.rgbstock.com/
- jsou autorskými fotografiemi tvůrce webových stránek
- provozovatel vlastní nebo je držitelem vlastnických práv či má souhlas jejich autora.

  RSS kanál  Sdílet na Facebook  Sdílet na Twitter  Sdílet na Google+